Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум, їх різновиди(історико-героїчні, соціально-побутові). Специфічність поетичної форми, ритмудум “Маруся Богуславка” та “Буря на Чорному морі”

УРОК 8

Тема. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум, їх різновиди (історико-героїчні, соціально-побутові). Специфічність поетичної форми, ритму дум “Маруся Богуславка” та “Буря на Чорному морі”.

ТЛ: думи.

Мета: дати учням поняття про жанрову своєрідність, історичну основу, героїчний зміст дум, їх різновиди; формувати вміння осмислено читати думи; удосконалювати навички аналізу художнього твору; розвивати естетичне чуття; виховувати інтерес до народної творчості.

Обладнання: тексти народних дум,

таблиці, роздатковий матеріал.

Міжпредметні зв’язки: історія України: боротьба українського козацтва проти зовнішніх ворогів.

Епіграф.

Українські думи є не тільки художнім літописом минулих віків, – вони й зараз силою людяності і поезії виховують в нас любов до рідної країни, ненависть до всякого гніту і поневолення.

М. Стельмах

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Фронтальне опитування.

– Що ви знаєте про виконавців найдавніших народних дум? Яку роль відігравали мандрівні співці в історії України?

– Назвіть відомих кобзарів XIX століття.

Що об’єднує їхні долі?

– Яких сучасних виконавців дум ви знаєте? На якому музичному інструменті вони собі акомпанують?

– Як ви гадаєте, чому думи вважаються суто українськими фольклорними творами? У чому їх особливість?

II. Повідомлення теми та очікуваних результатів уроку.

1. Пояснення вчителя.

– Думи – це великі пісенно-розповідні твори героїчного, рідше соціально-побутового змісту.

За змістом цей епічний жанр поділяють на:

– думи про героїчну боротьбу українського народу проти турецько-татарських загарбників та про турецьку неволю (XIV-XV ст. – рання козацька доба) – “Маруся Богуславка”, “Утеча трьох братів з Азова”, “Самійло Кішка”;

– думи про героїчну боротьбу українського народу проти національного поневолення (кін. XVI – поч. XVII ст. – доба Хмельниччини і Гетьманщини) – “Хмельницький і Барабаш”, “Молдавський похід Хмельницького”, “Смерть Богдана і вибір Юрія Хмельницького”;

– соціально-побутові думи, у яких поетично розроблялися проблеми моралі, людських взаємин (кін. XVII ст. – період Руїни) – “Удова”, “Сестра і брат”, “Прощання з родиною”, “Поворот сина з чужини”, “Дума про сон”.

Незважаючи на те, що в наш час нараховують майже п’ятдесят сюжетів дум з величезною кількістю варіантів, практично кожна дума складається із заспіву (“заплачки”), основної частини та кінцівки (“славослів’я”).

Виконуються думи Речитативом (протяжним наспівним промовлянням) під акомпанемент кобзи, бандури, ліри.

За розміром дума, як правило, більша за пісню. На відміну від пісень, думи не поділяються на строфи, не завжди в них зберігається однакова кількість складів у рядках, далеко не всі рядки римуються, хоч загалом ритм витриманий дуже добре.

Для мови дум характерними є такі художні засоби, як риторичні запитання, оклики, звертання, анафора (єдинопочаток), складні (гомерівські) епітети, повтори (тавтологія), ретардація (навмисне уповільнення розповіді) тощо.

Все це дає підстави розглядати думи як унікальний, яскраво самобутній жанр української народнопісенної творчості.

(Можна також запропонувати учням опорний конспект “Особливості народних дум”:

– зображення важливих суспільних подій, видатних історичних осіб;

– певне дотримання правдивості життєвих фактів;

– докладність поетичної розповіді;

– висока поетичність мови;

– невелика кількість основних дійових осіб (2 – 3);

– своєрідність побудови (зачин, основна частина, повтори, кінцівка);

– своєрідність віршової форми (нерівноскладовість рядків, довільне римування, монорими, наявність “холостих” рядків);

– виконання речитативом під акомпанемент кобзи, бандури, ліри;

– усне поширення і зберігання;

– варіантність тексту;

– великий обсяг” (За О. Бандурою).

2. Виразне читання думи “Маруся Богуславка” та робота над текстом за питаннями:

– Як починається і як закінчується дума?

– Знайдіть у творі “заплачку”. Про що саме йдеться в ній?

– Якими рядками думи передане “славослів’я”?

– Які художні засоби цього уривка наближають його до молитви? Як саме?

– Чи є у творі повтори? З якою метою вони вжиті?

– Знайдіть у тесті думи діалоги. Яка їх роль у творі?

3. Виразне питання думи “Буря на Чорному морі” та бесіда за питаннями:

– У чому, на вашу думку, в цьому творі виявляється специфічність поетичної форми та ритму дум?

– Уважно прочитайте зачин думи. Якими художніми засобами у ньому виражено тривогу, зростання напруженості дії?

– Пригадайте, що таке паралелізм. Яка його роль у творі?

– Знайдіть в тексті використання символічного числа “три”. З якою метою застосовується цей прийом?

– Чим “славослів’я” думи “Буря на Чорному морі” відрізняється від кінцівки думи “Маруся Богуславка”?

III. Узагальнення та систематизація вивченого.

1. Письмова відповідь на питання.

– Чим схожі і чим відрізняються за змістом, персонажами, способом викладу матеріалу, побудовою, мовою, виконанням народні думи та історичні пісні?

2. Гра “Лабіринт”.

Рухаючись у будь-якому напрямку, тільки не по діагоналі, знайдіть 8 слів, пов’язаних із темою.

1. Жанр українського фольклору.

2. Найдавніший народний інструмент, під супровід якого виконувалась дума.

3. Дослідник українського фольклору, який утвердив термін “дума”

На поч. XIX ст.

4. Манера виконання думи.

5. Народна назва зачину думи.

6. Народна назва кінцівки думи.

7. Поєднання чи повторення тих самих або близьких за значенням

Слів.

8. Навмисне уповільнення розповіді.

М

А

И

М

Л

І

В

У

К

С

С

Л

І

Я

Д

Ч

А

В

И

Ч

Ц

І

К

П

Л

И

Т

Е

А

Г

А

С

Т

А

Р

Д

Б

З

В

И

В

Т

Л

Ключі: 1. Дума. 2. Кобза. 3. Максимович. 4. Речитатив. 5. Заплачка. 6. Славослів’я. 7. Тавтологія. 8. Ретардація.

IV. Підбиття підсумків.

V. Домашнє завдання.

Прочитайте ще раз думу “Маруся Богуславка”. Підготуйте 2-3 проблемні питання за текстом твору і запишіть їх у зошити.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум, їх різновиди(історико-героїчні, соціально-побутові). Специфічність поетичної форми, ритмудум “Маруся Богуславка” та “Буря на Чорному морі”


сочинение на тему разная осень
Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум, їх різновиди(історико-героїчні, соціально-побутові). Специфічність поетичної форми, ритмудум “Маруся Богуславка” та “Буря на Чорному морі”