Завдання на встановлення відповідності

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТЕСТИ

Завдання на встановлення відповідності

1276. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.

1 Михайло Лермонтов А “Майстер і Маргарита”

2 Михайло Булгаков Б “Злочин і кара”

3 Федір Достоєвський В “Герой нашого часу”

4 Олександр Пушкін Г “Євгеній Онєгін”

Д “Крихітка Цахес”

1277. Встановіть відповідність між прізвищем літературного героя і назвою твору.

1 Грушницький А “Шинель”

2 Ленський Б “Євгеній

Онєгін”

3 Мармеладов В “Герой нашого часу”

4 Башмачкін Г “Злочин і кара”

Д “Гобсек”

1278. Встановіть відповідність між літературною течією і письменником – його представником.

1 Сергій Єсенін А акмеїзм

2 Олександр Блок Б імажинізм

3 Володимир Маяковський В футуризм

4 Анна Ахматова Г символізм

Д постмодернізм

1279. Встановіть відповідність між письменником і літературною героїнею.

1 Михайло Лермонтов А Татьяна

2 Данте Аліг’єрі Б Маргарита

3 Олександр Пушкін В Беатріче

4

Михайло Булгаков Г Бела

Д Лаура

1280. Встановіть відповідність між твором і жанром.

1 “Євгеній Онєгін” Пушкіна А епічна поема

2 “Чума” Камю Б роман у віршах

3 “Шинель” Гоголя В оповідання

4 “Одіссея” Гомера Г роман-епопея

Д роман-притча

1281. Встановіть відповідність між письменником і добою.

1 Гомер А Відродження

2 Джордж Байрон Б Просвітництво

3 Йоганн Вольфганг Гете В Романтизм

4 Вільям Шекспір Г Античність

Д Бароко

1282. Встановіть відповідність між назвою збірки та її автором.

1 “Сатурнічні вірші” А Волт Вітмен

2 “Кримські сонети” Б Поль Верлен

3 “Книга пісень” В Франческо Петрарка

4 “Листя трави” Г Адам Міцкевич

Д Шарль Бодлер

1283. Встановіть відповідність між письменником і країною.

1 Джордж Байрон А Франція

2 Франческо Петрарка Б Німеччина

3 Оноре де Бальзак В Англія

4 Йоганн Вольфганг Гете Г Італія

Д Росія

1284. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.

1 Микола Гоголь А “Перевтілення”

2 Франц Кафка Б “Старий і море”

3 Йоганн Вольфганг Гете В “Мертві душі”

4 Ернест Хемінгуей Г “Вільшаний король”

Д “Дамаскін”

1285. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору.

1 Родіон Раскольников А “Євгеній Онєгін”

2 Акакій Башмачкін Б “Майстер і Маргарита”

3 Іван Бездомний В “Шинель”

4 Татьяна Ларіна Г “Злочин і кара”

Д “Герой нашого часу”

1286. Встановіть відповідність між літературною течією і письменником – її представником.

1 акмеїзм

2 екзистенціалізм

3 естетизм

4 постмодернізм

А Оскар Вайльд

Б Милорад Павич

В Альбер Камю

Г Анна Ахматова

Д Шарль Бодлер

1287. Встановіть відповідність між письменником і країною.

1 Ернест Хемінгуей А Норвегія

2 Франц Кафка Б Сербія

3 Генрік Ібсен В Австрія

4 Милорад Павич Г США

Д Німеччина

1288. Встановіть відповідність між твором і його жанром.

1 “Євгеній Онєгін” Пушкіна А трагедія

2 “Гамлет” Шекспіра Б роман у віршах

3 “Реквієм” Ахматової В повість-притча

4 “Старий і море” Хемінгуея Г поема

Д роман-антиутопія

1289. Встановіть відповідність між письменником і літературною добою.

1 Есхіл А Відродження

2 Генріх Гейне Б Просвітництво

3 Йоганн Вольфганг Гете В Романтизм

4 Франческо Петрарка Г Античність

Д Класицизм

1290. Встановіть відповідність між назвою художнього засобу та його визначенням.

1 гіпербола А художнє означення

2 метафора Б олюднення

3 епітет В художнє перенесення значення

4 персоніфікація Г художнє перебільшення

Д художнє переменшення

1291. Встановіть відповідність між етапом розвитку світової літератури та його хронологічними рамками.

1 література доби Просвітництва А кінець ХVІІ-ХVІІІ ст.

2 література доби Відродження Б V-ХV ст.

3 література доби Середньовіччя В VIII ст. до н. е. – III ст. н. е.

4 антична література Г ХV-ХVІІ ст.

Д кінець XIX – початок XX ст.

1292. Встановіть відповідність між назвою літературознавчого терміна та його визначенням.

1 верлібр

2 епіграф

3 терцина

4 сонет

А вислів, який автор вміщує перед текстом твору або його частиною

Б вірш без рими з довільним чергуванням рядків різної довжини

В стійка лірична віршова форма із 14 рядків (поєднаних між собою двох чотиривіршів – катренів і двох тривіршів – терцин) з певним порядком римування (абба абба вгв вгв)

Г строфа з трьох рядків п’ятистопного ямба, в якій середній рядок римується з крайніми – першим і третім – у наступній строфі, завершуючись окремим рядком, римованим з другим рядком попередньої строфи

Д поетичний твір, в якому графіка візуально описує предмети і пов’язані з ними явища.

1293. Встановіть відповідність між літературно-мистецькою течією та її основною рисою.

1 класицизм

2 романтизм

3 критичний реалізм

4 модернізм

А зображення типових героїв у типових обставинах

Б орієнтація на античну літературу, яка проголошувалася ідеальною, класичною, гідною наслідування

В створення нової художньої реальності та експерименти з нею

Г зображення незвичайних героїв у незвичайних обставинах

Д інтертекстуальність

1294. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору

1 Грегор Замза А “Божественна комедія”

2 Манолін Б “Герой нашого часу”

3 Григорій Печорін В “Старий і море”

4 Беатріче Г “Перевтілення”

Д “Дамаскін”

1295. Встановіть відповідність між літературним напрямком і країною його виникнення.

1 символізм А Італія

2 футуризм Б Франція

3 естетизм В Англія

4 акмеїзм Г Росія

Д Норвегія

1296. Встановіть відповідність між письменником і літературною добою.

1 Гомер А Просвітництво

2 Йоганн Вольфганг Гете Б Відродження

3 Адам Міцкевич В Античність

4 Мігель де Сервантес Г Романтизм

Д Бароко

1297. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.

1 трагедія А Ленський

2 каліграма Б Галілей

3 роман у віршах В Грушницький

4 роман Г зарізана голубка

Д Офелія

1298. Установіть відповідність між літературно-художнім напрямом та типом літературного героя.

1 природна людина, вихована за законами розуму та природи

2 носій однієї пристрасті, риси характеру

3 незвичайна особистість, самотній бунтар

4 соціальний тип конкретної доби

А романтизм

Б класицизм

В реалізм

Г просвітництво

Д бароко

1299. Встановіть відповідність між літературною течією і письменником – її представником.

1 класицизм А Федір Достоєвський

2 романтизм Б Педро Кальдерон

3 бароко В Мольєр

4 реалізм Г Джордж Байрон

Д Вольтер

1300. Встановіть відповідність між літературознавчим терміном та його визначенням.

1 екзистенціалізм

2 символізм

3 реалізм

4 імпресіонізм

А одна з течій модернізму, де використовується художній символ замість образу, що відтворює певне явище

Б модерністська течія у мистецтві та літературі, яка відзначається ушляхетненим, витонченим відтворенням особистісних вражень та спостережень, мінливих відчуттів і переживань

В ідейно-художній напрям та метод у літературі та мистецтві, для якого характерне об’єктивне і достовірне відображення подій

Г напрям у філософії та модерністська течія в літературі, представники яких у своїх працях і художніх творах намагалися розкрити таємницю буття загалом

Д авангардистська течія в мистецтві та літературі, що виникла на межі 10-20-х років XX ст. і яка проголосила джерелом мистецтва сферу несвідомого, а його методом – розрив логічних зв’язків, які змінювалися суб’єктивними асоціаціями

1301. Встановіть відповідність між літературним напрямком та часом його виникнення.

1 футуризм А 1912 р.

2 акмеїзм Б 1870-1880 рр.

3 символізм В 1914 -1918 рр.

4 імажинізм Г 1909 р.

Д XXI ст.

1302. Встановіть відповідність між крилатим висловом та його автором.

1 “Рукописи не горять”

2 “І який росіянин не любить швидкої їзди!”

3 “Коханню всі віки покірні”

4 “Щастя цілого світу не варте сльозинки хоча б однієї замученої дитини”

А Олександр Пушкін

Б Михайло Булгаков

В Микола Гоголь

Г Федір Достоєвський

Д Михайло Лермонтов

1303. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.

1 Борис Пастернак А “Реквієм”

2 Анна Ахматова Б “Зарізана голубка і водограй”

3 Гійом Аполлінер В “Доктор Живаго”

4 Олександр Блок Г “Дванадцять”

Д “Хмара у штанях”

1304. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору.

1 Володимир Ленський А “Майстер і Маргарита”

2 Азазелло Б “Крихітка Цахес”

3 Нора В “Євгеній Онєгін”

4 Рожа-Гожа Г “Ляльковий дім”

Д “Дамаскін”

1305. Встановіть відповідність між письменником і країною.

1 Гійом Аполлінер А Англія

2 Джордж Байрон Б Ірландія

3 Джеймс Джойс В Німеччина

4 Генріх Гейне Г Франція

Д Росія

1306. Встановіть відповідність між літературною добою і країною її започаткування.

1 Ренесанс А Стародавня Греція

2 Античність Б Франція

3 Просвітництво В Англія

4 Класицизм Г Італія

Д Стародавній Рим

1307. Встановіть відповідність між письменником і літературним напрямком.

1 Джеймс Джойс А модернізм

2 Джордж Байрон Б критичний реалізм

3 Оноре де Бальзак В постмодернізм

4 Милорад Павич Г романтизм

Д екзистенціалізм

1308. Встановіть відповідність між прізвищем автора і назвою його твору.

1 Олександр Блок А “На дорогу йду я в самотині…”

2 Поль Верлен Б “Так тихо серце плаче”

3 Михайло Лермонтов В “Весно, весно, без меж і без краю…”

4 Генріх Гейне Г “Не знаю, що стало зо мною…”

Д “Я пам’ятник собі поставив незотлінний”

1309. Встановіть відповідність між літературними героями та героїнями.

1 Княжна Мері А Родіон Раскольников

2 Татьяна Ларіна Б Григорій Печорін

3 Соня Мармеладова В Володимир Ленський

4 Ольга Ларіна Г Євгеній Онєгін

Д Максим Максимович

1310. Встановіть відповідність між письменником і країною.

1 Ернест Хемінгуей А Франція

2 Оскар Вайльд Б Іспанія

3 Оноре де Бальзак В США

4 Мігель де Сервантес Г Англія

Д Німеччина

1311. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.

1 повість-притча А Дервіль

2 психологічне есе Б Манолін

3 повість В Майстер

4 роман Г Нора

Д Джакомо

1312. Встановіть відповідність між письменником і крилатим висловом.

1 Олександр Пушкін А “Рукописи не горять”

2 Михайло Булгаков Б “Що менше жінку ми кохаєм, то більше ми до серця їй”

3 Федір Достоєвський В “Спинися, мить! Прекрасна ти!”

4 Йоганн Вольфганг Гете. Г “Краса врятує світ”

Д “Життя – це сон”

1313. Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.

1 оповідання А Крогстад

2 роман Б Максим де Трай

3 повість В Соня Мармеладова

4 драма Г Роланд

Д Грегор

1314. Встановіть відповідність між літературним родом та його характеристикою.

1 епос А зображення життя в дії, на сцені

2 лірика Б зображення життя в думках і почуттях

3 драма В зображення життя в оповіді про людину

4 ліро-епіка Г зображення життя в дії, думках і почуттях

1315. Встановіть відповідність між літературним героєм і назвою твору

1 Сантьяго А “Гамлет”

2 Санчо Панса Б “Старий і море”

3 Гораціо В “Перевтілення”

4 Грегор Замза Г “Дон Кіхот”

Д “Чума”

1316. Встановіть відповідність між літературним героєм та його другом у творі.

1 Ахілл А Г ораціо

2 Роланд Б Санчо Панса

3 Гамлет В Олів’єр

4 Дон Кіхот Г Патрокл

Д Володимир Ленський

1317. Встановіть відповідність між письменником і літературною героїнею.

1 Вергілій А Офелія

2 Гомер Б Еврідіка

3 Райнер Марія Рільке В Дідона

4 Вільям Шекспір Г Пенелопа

Д Татьяна

1318. Встановіть відповідність між епіграфом і твором.

1 “О, rus. О, Русь”

2 “Правда, гірка правда”

3 “…так хто ж ти, нарешті?

– Я – частина тієї сили, яка вічно хоче зла і вічно здійснює благо”

4 “Хто хоче зрозуміти поета, повинен побувати у поетовій країні”

А “Майстер і Маргарита” Булгакова

Б “Євгеній Онєгін” Пушкіна

В “Кримські сонети” Міцкевича

Г “Червоне і чорне” Стендаля

Д “Злочин і кара” Достоєвського

1319. Встановіть відповідність між назвою ліричного твору (за першим рядком) та його автором.

1 “Я вас любив”

2 “Мело, мело по всій землі…”

3 “І нудно, і сумно…”

4 “Весно, весно, без меж і без краю…”

А Борис Пастернак

Б Михайло Лермонтов

В Олександр Блок

Г Олександр Пушкін

Д Анна Ахматова

1320. Встановіть відповідність між твором і країною, у якій відбувається дія цього тво]

1 “Старий і море” А Алжир

2 “Портрет Доріана Грея” Б Куба

3 “Гамлет” В Англія

4 “Чума” Г Данія

Д США

1321. Установіть відповідність між жанром і персонажем (образом) твору.

1 роман А Галілео Галілей

2 драма Б Фанні Мальво

3 повість-притча В Марк Щуробій

4 повість Г Сантьяго

Д Незнайома
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Завдання на встановлення відповідності


патріотичні твори шевченка
Завдання на встановлення відповідності