ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛIТЕРАТУРА

Монографії, підручники, посібники Богдан C. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: “Рідна мова”, 1998. – 475 c. Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні. . – К., 1988.-192с. Бріцина О. Українська народна соціально-побутова казка: Специфіка та функціонування. – К., 1989. Грица C. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – 224 c. Грицай М. C., Бойко В. Г., Дунаєвська Л. Ф. Українська народнопоетична творчість. – К.:Вища школа, 1983. – 357 c. Грушевський М. Історія української літератури: У 6-т., 9 кн. – Т.1. – К.:Либідь, 1993.

– 392 c. Давидюк В. Ф. Українська міфологічна легенда. – Львів: Світ, 1992. Дей О. І. Сторінки з історії української фольклористики. – К.: Наук. думка, 1975. – 271 c. Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика. – К.: Ред. часопису “Народознавство”, 2001. – 576 c. Довженко Г. В. Український дитячий фольклор. – К.: Наук. думка, 1981. – 172 c. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна казка. – К.: Вища школа, 1987. – 127 c. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. – Львів, 2002. – 350 c. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2001. – 591 c. Мишанич О.
В. Українська література другої половини ХVІІІст. і усна народна творчість. – К.: Наук. думка, 1980. – 342 c. Мишанич C. В. Система жанрів в українському фольклорі // Українознавство: Посібник. – К.: Зодіак-ЕКО, 1994. – C.263-276. Москаленко М., Новикова М. Українські замовляння. – К., 1993.-307с. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Книга 1. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1997. – 424 c. Погребенник В. Ф. Фольклоризм української поезії (ост. трет. ХІХ-пер. десят. ХХ ст.). – К.: Юніверс, 2002. Поліщук Ф. М. Український фольклор. Давня українська література. – К.: Вища шк., 1991. – 190 c. Русин М. Ю. Фольклор: традиції і сучасність. – К., 1991. – 103 c. Руснак І. Є. Думи та історичні пісні: Тексти та їх інтерпретація. – Кіровоград: Степова Еллада, 1999. – 96 c. Степанишин Б. Давня українська література в школі. – К.: Либідь, 2000. – 504 c. Таланчук О. М. Українознавство. Усна народна творчість: Навчально-методичний посібник. – К.: Либідь, 1998. – 248 c. Українські символи / За ред. М. Дмитренка. – К., 1943. – 140 c. Федас Й. Український народний вертеп (у дослідженнях ХІХ-ХХ ст.) – К.: Наук. думка, 1987. – 182 c. Франко І. Із секретів поетичної творчості // І. Франко. Краса і секрети творчості. – К., 1980. – C.340-439. Тексти, довідники Балади. Кохання та дошлюбні взаємини // Упоряд. Дей О. І., А. Ю. Ясенчук (тексти), А. І. Іваницький (мелод.). Відп. ред. М. М. Гайдай. – К., 1988.-318с. Вагилевич І. М. Народні пісні в записах Івана Вагилевича / . – Музична України, 1983. – 159 c. Весільні пісні. У 2-х кн. // Упор., примітки М. М. Шубравської. Нот. матеріал. упор. О. А. Правдюк, Н. А. Бугель; відп. ред. І. П. Березовський. – К., 1982. Весільні пісні / За ред. Дея О., Зубкової C. та ін. – К.: Дніпро, 1988. – 475 c. Весільні пісні: Народні співи. Кн.2. / Зібрав та упоряд. Мишанич М. – Львів: Гердан, 1992. – 88 c. Гордійчук М. Українські народні пісні. – К.: Музична Україна, 1979. – 271 c. Дей О. І. Народнопісенні жанри. Вип.2. – К.: Музична Україна, 1983. – 112 c. Дей О. І. Українська народна балада. – К.: Наук. думка, 1986. -261 c. Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. – К.: Наук. думка, 1984. – 472 c. Жупанин C. І. Верховиночка. Література рідного краю: Навч. посібник. У 2-х книгах. Кн.1. – К.: Рута, 2003. – 176 c. Закувала зозуленька: антологія української народної творчості. – К.: Веселка, 1989. – 376 c. Історичні пісні // Упор. М. C. Родіна, В. Г. Хоменко; Нотн. матеріал упоряд. А. І. Гуменюк, І. П. Березовський // Відп. ред. М. Т. Рильский. – К., 1963. Колядки та щедрівки: Зимова обрядова поезія трудового народу // Упоряд., передм. і примітки О. І. Дея. Нот. матеріал упоряд. А. І. Гуменюк; відп. ред. М. Т. Рильський. – К., 1965. – 640 c. Легенди та перекази // Упоряд. та примітки А. Л. Іоаніді. Вст. ст. О. І. Дея. Відп. ред. Березовський І. П. – К., 1975. – 400 c. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Тром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – 750 c. Лозинський Й. І. Українське весілля / Упоряд. і вступ. ст. Р. Ф. Кирчіва. – К.: Наук. думка, 1992. – 174 c. Мифология. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. – 4-е изд. – М., 1998. – 736 c. Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського. Реконструкція матеріалу, підготовка до друку, вступна стаття та примітки C. Грици. – К.: Музична Україна, 1995. – 418 c. Мудре слово: прислів’я та приказки в говірках Нижньої Наддніпрянщини. Зібрав Чабаненко В. – Запоріжжя, 1992. Наймитські та заробітчанські пісні // Упоряд. C. Й. Грицай, О. І. Дей, М. Г. Марченко. – К., 1975. Народні думи, пісні, балади. Упор. Яременко В. В. – К.: Молодь, 1970. – 435 c. Наспівала мати. Пісенний світ О. Довженка. Упор. В. М. Пригоровський. – К.: Муз. Україна, 1995. – 186 c. Народні повір’я / Упор. М. Дмитренко. – К.: Ред. часопису “Народознавство”, 2000. – 132 c. Народні прислів’я та приказки / Упорядн., передм. М. Дмитренка. – К.: Ред. часопису “Народознавство”, 1999. – 180 c. Ой у лузі червона калина: Українські січові стрільці в піснях / Упоряд. М. Крищук; Муз. розшифрування М. Запотічного. – Тернопіль, 1990. – 56 c. Писана керниця: Топонімічні легенди та перекази українських Карпат / Зібрав та впорядк. В. Сокіл. – Львів, 1994. Пісні літературного походження // Упоряд. В. Г. Бойко (тексти), А. Ф. Омельченко (мел.). – К., 1979. Пісні Поділля / Упорядн. C. Мишанич. – К.: Наук. думка, 1976.- 520 c. Пісні українських січових стрільців // Ред. упоряд. П. М. Чаловський. – Івано-Франківськ, 1994. Плачинда C. Словник давньоукраїнської міфології. – К.: Укр. письменник, 1993. – 63 c. Повстанські пісні / Упоряд і музичний редактор Василь Подуфалій. – Тернопіль, 1992. – 78 c., ноти. Погребенник Ф. П. Наша дума, наша пісня: Нариси, дослідження. – К.: Муз. Україна, 1991. – 207 c. Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру // Упоряд. М. М. Пазяк. Відп. ред. C. В. Мишанич. – К., 1990.-528с. Рекрутські та солдатські пісні // Упоряд. А. І. Іоаніда, О. А. Правдюк. – К., 1974. Русалка Дністровая: Фольклорно-літературний альманах “Руської трійці”. Вступ. ст., підг. текстів і приміт. М. Й. Шалати. – К., 1987. Семиліточка:Українські народні казки /Упорядн. Л. Ф. Дунаєвська – К.: Веселка, 1990.-319с. Сивачук Н. П. Старовинні пісні Уманщини (записані з голосу Мотрони Сінкевич) / Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. -2001. – 38 c. Січова скарбниця: Упорядкування, мовна редакція, переднє слово і примітки Віктора Чабаненка. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999. – 492 c. Співанки – балади Верховини // Упоряд. Ю. І. Бойчук. – Ужгород, 1992. Танцюра Г. Весілля в селі Зятківцях / Упоряд., ред. М. К. Дмитренко, Л. О. Єфремова. – К.: Редакція часопису “Народознавство”, 1998. – 404 c. Українські замовляння / Упор. М. Н. Москаленко. – К.: Дніпро, 1993. – 309 c. Українська література у портретах і довідках: Давня література-література ХІХ ст.: Довідник / Редкол. C. П. Денисюк, В. Г. Дончик, П. П. Кононенко та ін. – К.: Либідь, 2000. – 360 c. Українська літературна енциклопедія / Редкол.: І. О. Дзеверін. (відп. ред.) та ін. – К., 1988. Т.1. Українські народні думи та історичні пісні / Упорядн. Таланчук О. – К.: Веселка, 1993.-239с. Українські народні пісні, наспівані Д. Яворницьким: Пісні та думи з архіву вченого / Упоряд., вступ. стаття, примітки та коментар М. М. Олійник-Шубравської. – У.: Музична Україна, 1990. – 456 c. Українські народні пісні про кохання: Пісенник / Упор. Т. О. Дмитрієва. Вид. 3-тє. – К.: Музична Україна, 1988. – 136 c. Українські приказки, прислів’я і таке інше: збірники О. В. Марковича та інших. Уклав М. Номиc. – К., 1993. Чумацькі пісні / Упоряд. О. І. Дей, А. Ю. Ясенчук (тексти), А. І. Іваницький (мел.). – К.: Наук. думка, 1976. – 544 c. Pszczol/owska G. Poszukiwania ekwiwalentu poetyckiego (Przekl/ady polskie serbskich piesni epickich) // XI Medzinsrodny zjazd slavistov. Zbornik resume, Bratislava. – Veda. – Vydavatelstwo slovenskej Akademije Vied. – 1993. – 200 c. Magnuszewski Jozef. Literatura polska w kregu literatur sl/owianskich, W. -1993. – 200 c. Додаткова література Монографії, підручники, посібники Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К.: Довіра, 1993. – 414 c. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу // Етнографічний нариc. У 2 кн. – К., 1991. Голубенко І. О. Пісенний відгомін життя (сучасна українська пісня): Посібник для студентів української філології та інших філологічних факультетів. – К.: НПУ, 1998. – 46 c. Грица C. Фольклор у просторі та часі. – Тернопіль: “Астон”, 2000. – 246 c. Данилевський Г. П. Чумаки. – К.: Веселка, 1992. – 110 c. Дмитренко М. Гнат Танцюра: До 100-річчя від дня народження. – Київ – Вінниця, 2001. – 48 c. Єфремов C. Історія українського письменства. – К.:Феміна, 1995. – 688 c. Записки о Южной Руси: Издал П. Кулиш. – К.:Днипро, 1994. – 719 c. Іваницький А. Українська музична фольклористика. – К.: Заповіт, 1997. – 392 c. Іванченко М. Г. Дивосвіт прадавніх слов’ян. – К.: Рад. письменник, 1991. – 397 c. Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. – Кн.1. – К.: АТ “Обереги”, 1994. – 40 c. Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. – Кн.2. – К.:АТ “Обереги”, 1994. – 528 c. Колесса Ф. Українська усна словесність / Вст. ст. М. Мушинки. – Едмонт, 1983. – 154 c. Костомаров М. Слов’янська мiфологiя. – К.: Либiдь, 1994. – 283 c. Кравцов Н. И. Славянский фольклор: Учеб. пособие для филол. специальностей ун – тов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 262 c. Культура і побут населення України. Навч. посібник / За ред. В. І. Наулко, А. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. – К.: Либідь, 1993. – 288 c. Лисенко М. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні Остапа Вересая. – К.: Музична Україна, 1976. Лозко Г. Українське народознавство. – К.: Зодіак, 1995. – 366с. Мечковская Н. Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. – М.: Агенство “ФАИР”, 1998. – 352 c. Нарис історії культури України / За ред. М. Поповича – К.: Артек, 1999. – 728 c. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології). – К.: АТ “Обереги”, 1992. – 88 c. Народні плачі та голосіння // Нариси з історії української музики. – К., 1964. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: ескіз української міфології. – К.:Ат “Обереги”, 1992. – 85 c. Осипець Р. Українська народна пісенна культура як засіб формування національної самосвідомості // Українська мова і література в школі. – 1998. -№ 9. – C.11 -13. Пазяк М. М. Українські прислів’я та приказки: проблеми пареміографії / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Т. Рильського. – К.: Наук. думка, 1984. – 203 c. Приповідки або українська народня філософія / В. C. Плав’юк, Асоціація Укр. Піонерів Альберти, Едмонтон, Канада, 1988. – 354 c. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2002. – 336 c. Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. – СПб., 1994. – 150 c. Скуратівський В. Т. Русалії. – К.: Довіра, 1996. – 734 c. Скуратівський В. Т. Місяцелік. Український народний календар. – К.: Довіра, 1993. – 272 c. Слов’янське літературознавство і фольклористика. Вип.18: Республіканський міжвідомчий збірник наукових праць / Редакційна колегія Вервес Г. Д. та ін. – К.: Наук. думка, 1990. – 106 c. Сторожук А. І. Чудові миттєвості дитинства. Навчальний посібник. – Вінниця: Континент – Прим, 2003. – 84 c. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2003 . – 328 c. Українська та зарубіжна культура. Навч. посібн. / За ред. М. М. Заковича. – К.: Тов-во “Знання”, 2000. – 622 c. Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських народних загадках // Зібрання творів: В 50 т. Т. 26. – К.: Наук. думка, 1981. – C. 332 – 346. Ятченко В. Ф. Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби. – К., 1998. – 200 c. Статті Білосвєтова І. C. Особливості жанрового складу пісенного фольклору українського Лівобережного Полісся // Народна творчість та етнографія. – 1988. – № 1. – C.49 – 55. Богород А. Фольклор у житті і творчості Лесі Українки // Дивослово. – 2000. – № 1. – C.24. Бондаренко Ю. І., Пасічник Є. А. Школа: Проблема ментальності та національної свідомості // Слово і час. – 1993. – № 6. – C.70 – 77. Васильєва Л. Особливості перекладу слов’янської казки українською мовою (лексичний та фразеологічний аспекти) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2. – C. 534 – 543. Гамаш А. До проблеми взаємин літератури і фольклору // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2. – C.56 – 67. Галей C. Народознавча спадщина Пантелеймона Куліша // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 4. – C.62 – 74. Гінда О. Фольклорний твір крізь призму жанру // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2. – C. 492 – 496. Грабович О. Думи як символічний код переказу культурних цінностей // Родовід. – 1993. – № 5. – C.30 – 36. Грицик Г., Грицик М. Цінне видання раритету // Дзвін. – 1990. -№ 3. – C.137-139. Грушевський М. На порозі нової України // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 4. – C.20-31. Губенко І. Народні пісні – національне багатство України і його збереження та популяризація // Народна творчість та етнографія. – 1998. – № 4. – C.82-87. Давидюк В. Від “Куці-Баби” до “Діда-Панаса” (культ предків у народній грі) // Берегиня. – 2002. – № 2 – C.13 – 17. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору // Слово і чаc. – 2003. – № 10. – C.41 – 50. Дзюбишина-Мельник Л. Фольклор і українська дитина. Виховання високої духовності. // Шкільний світ. – 2001. – № 47. – C. 2 – 3. Железняк. Н. Лінгвосоціокультурний аспект вивчення українського характеру (“пісенність”) // Дивослово. – 2001. – № 4. – C.18 – 20. Жулинський М. Національні культури і проблеми глобалізації // Слово і чаc. – 2002. – № 12. – C. 5 – 10. Кейда Ф. Фольклоризм романів Ю. Мушкетика “Гайдамаки” і “Прийдімо, вклонімося” // Дивослово. – 1999. – № 3. – C.10 – 12. Кирчів Р. Фольклор у системі новочасної української культури // Визвольний шлях. – 1999. – № 7. – C.853 – 857. Климаш Р. – Б. Місце українського канадського фольклору в фольклористиці України // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 2. – C.43 – 45. Козар Л. Фольклористична діяльність Бориса Грінченка // Народна творчість та етнографія. – 1996. – № 2 – 3. – C.3 – 10. Кожолянко Г. Обряди й ритуали під час Святої вечері // Берегиня. – 2002. – № 4 – C.21 – 43. Кушпа М. Художня своєрідність чумацьких пісень // Народознавство. – 1998. – № 49 Кузьменко О. Стрілецька пісня у повстанському репертуарі // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 1 – 2. – C.84 – 89. Лановик М., Лановик З. Вивчення української усної народної творчості у вищій школі // Вища школа. – 2001. – № 6. – C.38 – 45. Лобанов М. А. Музыкально-этнографический комментарий к формуле благопожелания в фольклоре // Фольклор и этнография. У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. – Л., 1984. – C.126 – 132. Мишанич C. Фольклористична спадщина видатного українського вченого // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 4. – C. 3 – 12. Мішуков О. У контексті слов’янського фольклору // Слово і чаc. – 1999. – № 12. – C.30-35. Мушинка М. Академік Володимир Гнатюк як дослідник фольклорних скарбів Закарпатської України // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 5-6. – C.3-14. Мушинка М. “Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?” (Нове про історію дослідження і місце найдавнішого запису української народної пісні // Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 2 – 3. – C.3-15. Охріменко П., Охріменко О. Морально-етичні ідеали героїв українських народних дум і пісень про козаків. // Народна творчість та етнографія – 1992. – № 3.-С.3-8. Павлюк C. Особливості та динаміка сучасного процесу етнічної самоідентифікації українців: до питання теорії етносу // Слово і чаc. – 2002. – № 6. – C. 3 – 6. Пазяк М. Трансформація паремій у текстах художніх творів // Народна творчість та етнографія. – 1999. – № 5 – 6. – C. 83 – 94. Петров В. Методологічно-світоглядні напрями в українській етнографії та фольклористці ХІХ – ХХ століття // Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 4. – C. 70 – 74. Пісні про зруйнування Січі в записах Якова Новицького. // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 3.- С.53-58. Погребенник В. Поезія Б. Лепкого і український фольклор // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 5 – 6. – C. 10 – 16. Погребенник В. Ф. Українська поезія кінця ХІХ-початку ХХ століття і фольклор // Укр. мова і літ. в школі. – 1991. – № 8.-С.85-91. Погребенник Ф. “Ой у лузі червона калина похилилася” // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 6. – C. 51 – 54. Погребенник Ф.”Ще не вмерла Україна”. Історія забороненої пісні-гімну // Літературна газета, 30 серпня 1990. Погребенник В. Поезія Б. Лепкого і український фольклор // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 5 – 6. – C.10 – 16. Правдюк О. Нові записи повстанських пісень // Народна творчість та етнографія. – 1994. – № 1. – C.51-56. Правдюк О. Стрілецькі пісні в системі жанрів українського пісенного фольклору. // Народна творчість та етнографія. – 1995. – № 2 – 3.-С.24-35. Скиба О. Поглиблене вивчення фольклору у 6-му класі // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 3. – C.46-55. Степанишин Б. Космос українського фольклору // Українська мова і література в школі. – 2000. – № 2. – C.18 – 21. Степанишин Б. Нове поповнення скарбниці пісенної творчості України // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 1-2. – C.81 – 82. Степанишин Б. Українські народні думи // Укр мова і літ. в шк. – 2000. – № 6. – C. 24 – 26. Стрілецькі пісні. Добірка Правдюка Олександра. // Народн. творчість та етнографія. – 1991, № 6.-С.31-34. Таланчук О. Зимова обрядовість. Колядки і щедрівки // Українська мова та література. – 2002. – № 23 – 24. Таланчук О. Українознавчий аспект вивчення народнопоетичної творчості // У зб.: Українознавство в системі освіти: Міжн. наук.-практ. конф. – К.: Освіта, 1996. – C. 127 – 132. Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку або некоронована царівна жанрів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах, 2002. – № 5. – C.22 – 31. Шалак О. “Висип мені, мати, високу могилу…” (уявлення про смерть і потойбічний світ, відображені в українському фольклорі) // Берегиня. – 2002. – № 2 – C.29 – 34. Шишов І. Видатний український народознавець // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 4. – C.3 – 14. Чабада М. Кобзарі та лірники // Дивослово. – 1998. – № 6. – C. 22 – 23. Франко І. Я. До історії українського вертепу ХVІІІст. // Зібр. тв. У 50-ти т. – Т. 36. – C. 170 – 376. Чехівський О. О. Ментальність українців і пісня // Дивослово. – 1996. – № 12. – C. 20 – 22. Щепотьєв В. Назва України в народних піснях // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – C. 3 – 19. Търнавци X. Общите мотиви във фолклора – фактор за сближаването на народите // Втори Международен конгрес по българистика. Доклади. Фолклор, София. – 1988. – C.318 -3 26. Bal/bus Stanisl/aw. Stylizacja i zjawiska pokrewne // Pamietnik Literacki. – 1983. – zeszyt 2. – C.15 – 20.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛIТЕРАТУРА


джим гудзик и машинист лукас читать
ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛIТЕРАТУРА