ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для контролю за засвоєнням літературознавчих понять розділу “Світ фантазії, мудрості”

ДОДАТКИ

Додаток №2

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для контролю за засвоєнням літературознавчих понять розділу “Світ фантазії, мудрості”

– Жанр усної народної творчості та художньої літератури, оповитий казковістю і фантазією, розповідь про якусь визначну подію чи улюб­лену народом особистість – це…

А) міф;

Б) переказ;

В) легенда;

Г) казка.

– Вид фольклору, давні за походженням оповіді про богів, різних фантастичних істот, природні явища, чудеса, які відображають уявлення та вірування людей глибокого минулого

і були раннім видом народної творчості – це..

А) міф;

Б) переказ;

В) легенда;

Г) казка.

– Фольклор – це…

A) усна народна творчість;

Б) твори, написані письменниками;

B) будь-які художні твори,

Г) міфи та легенди

– Художнє образне означення – це…

A) порівняння;

Б) епітет;

B) персоніфікація;

Г) метафора.

– Порівняння – це…

A) образне слово, за допомогою якого один предмет зіставляється з іншим предметом, схожим на нього;

Б) частина художнього твору;

B) засіб виразного читання.

– Уособлення – це синонім до слова…

A) епітет;

Б) порівняння;

B)

персоніфікація.

Г) метафора.

– Найдавніший вид фольклору, в якому розповідається про богів, фантастичних істот, а також пояснюються різні природні явища, називається…

А) міфом;

Б) легендою;

В) казкою;

Г) приказкою.

– Один з найпоширеніших жанрів усної народнооповідальної творчості, епічне оповідання чарівно-фантастичного, алегоричного і соціально-побутового характеру із своєрідною системою художніх засобів, підпорядкованих героїзації позитивних, сатиричному викриттю негативних образів – це…

A) міф;

Б) переказ;

B) легенда;

Г) казка.

– Один з найпоширеніших жанрів усної народнооповідальної творчості, епічне оповідання чарівно-фантастичного, алегоричного і соціально-побутового характеру із своєрідною системою художніх засобів, підпорядкованих героїзації позитивних, сатиричному викриттю негативних образів – це…

A) міф;

Б) переказ;

B) легенда;

Г) казка.

– Найдавніший вид казки, в якій вчинки звірів уподібнюються людським. Найчастіше в них діють хитра лисичка-сестричка, вовчик-братик, ведмідь, заєць, собака, кіт та інші свійські і дикі тварини – це

A) героїко-фантастичні казки;

Б) побутові казки;

B) казки про тварин;

Г) літературні казки.

– Основною особливістю цього виду казок є втілення своїх мрій, торжество добра над злом. Герої цих казок – сміливі, кмітливі богатирі, що перемагають фантастичних сил зла – відьом, зміїв-людожерів, допомагають знедоленим, захищають їх інтереси, використовуючи чарівні предмети і сили. Мова йде про…

A) героїко-фантастичні казки;

Б) побутові казки;

B) казки про тварин;

Г) літературні казки.

– Цей вид казок відображає класове розшарування суспільства. Бідняки, наймити, бурлаки борються проти гнобителів. Часто в цих казках виступають персоніфіковані образи Долі, Горя, Щастя, Правди і Кривди. Казки звеличують працьовитість, щирість, розсудливість, а висміюють ледарство, егоїзм, зазнайство, скупість, брехливість. Мова йде про…

A) героїко-фантастичні казки;

Б) побутові казки;

B) казки про тварин;

Г) літературні казки.

– Як називають мову творів, написаних не віршем, а відповідно до норм розмовної мови. В ній наявні часті переходи від одного порядку розташування слів, типу фрази до іншого, відсутня підкреслена ритмізація, поділ на віршові рядки. Це…

A) віршована мова;

Б) монолог;

B) діалог;

Г) прозова мова.

– Основна думка про зображені у творі життєві явища, висвітленню якої підпорядкований весь текст – це…

A) тема твору;

Б) головна думка (ідея) твору;

B) художньо-виражальні засоби;

Г) композиція твору.

– Дійова особа у художньому творі – це…

A) герой казки;

Б) персонаж;

B) людина;

Г) тварина.

– У літературному творі змалювання зовнішності персонажа: виразу обличчя, постаті, ходи, одягу, манери триматися, характерних жестів тощо. Основне його призначення – дати читачеві зорове уявлення про дійових осіб. Це – …

A) картина-ілюстрація;

Б) літературний портрет;

B) казка;

Г) епізод твору.

– Предмет мовлення, те, про що йдеться (говориться) утворі; питання, що потребує відповіді, розкриття у висловленні. Це – …

A) тема твору;

Б) головна думка (ідея) твору;

B) художньо-виражальні засоби;

Г) композиція твору.

– Художній засіб, що полягає в надмірному перебільшенні якихось властивостей зображуваного предмета, явища, рис людини. Вживається з метою увиразнення їх та вияву емоційно-естетичного ставлення автора до змальованого у творі. Це – …

A) порівняння;

Б) епітет;

B) персоніфікація;

Г) гіпербола.

– Образне означення, що виділяє характерну рису зображуваного (явища, істоти тощо) або передає емоційне ставлення до них. Виражається здебільшого прикметником. Це – …

A) порівняння;

Б) епітет;

B) персоніфікація.

Г) гіпербола.

– Один із основних тропів, суть якого полягає в уподібненні й перейменуванні явищ, у перенесенні ознак одного предмета чи явища на інше на основі подібності. Він близький до порівняння, але називає лише те, з чим порівнюється: зима ватою зависла на деревах… Це – …

A) порівняння;

Б) епітет;

B) персоніфікація.

Г) метафора.

– Усна оповідь про життєві факти, драматичні ситуації, пов’язані з конкретними історичними подіями, інформація про які передається не очевидцями, а шляхом переповідання почутого – це…

A) міф;

Б) переказ;

B) легенда;

Г) казка.

– Один з найчастіш уживаних образних висловів, у якому один предмет співставляється з іншим, наділеним певними властивостями особливо яскраво. Це – …

A) порівняння;

Б) епітет;

B) персоніфікація.

Г) метафора.

– Дійовими особами казок можуть бути:

A) вигадані істоти;

Б) тільки люди;

B) тварини, рослини;

Г) не лише люди, тварини, рослини, а й вигадані істоти.

– Висловлювання персонажів у художніх творах називається…

A) мовою художнього твору; Б) мовою дійових осіб;

B) мовою автора;

Г) прозовою мовою.

– Інтонація читання залежить від…

A) обсягу тексту;

Б) сили голосу читача;

B) зображених подій та почуттів;

Г) шрифту тексту.

– Мова упорядкована, ритмічна, рядки – короткі, об’єднані в строфи, є рима. Це – …

A) прозова мова;

Б) діалог;

B) монолог;

Г) віршована мова.

– Влучне, образне запитання, в якому натякається на відповідь, або прихований опис предметів і явищ, який потребує відповіді. Це – …

A) загадка;

Б) прислів’я;

B) приказка;

Г) акровірш.

– Жанр фольклору, короткий влучний образний вислів з повчальним висновком – це…

A) загадка;

Б) прислів’я;

B) приказка;

Г) акровірш.

– Короткий образний народний вислів, у якому на висновок лише натякається – це…

A) загадка;

Б) прислів’я;

B) приказка;

Г) акровірш.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для контролю за засвоєнням літературознавчих понять розділу “Світ фантазії, мудрості”


народний малахій
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для контролю за засвоєнням літературознавчих понять розділу “Світ фантазії, мудрості”