“Слово о полку Ігоревім” – пам’ятка оригінальна чи наслідувальна?

“Слово о полку Ігоревім” було надруковане з рукописного списку, зробленого не в XII ст., а значно пізніше. Збирач і колекціонер старовини Мусін-Пушкін виявив текст “Слова…” в рукописному збірнику XVI ст., що належав книгосховищу Спасо-Ярославського монастиря, і з цього збірника воно опубліковане 1800 р. Текст “Слова…” був настільки високохудожнім, досконалим і за змістом, і за формою, що одразу постало питання: чи не фальсифікат це, тобто підробка під старовину, чи міг письменник XII ст. досягти такого високого рівня, такого масштабного

бачення історичних подій?

Дослідники “Слова…” розділилися на тих, хто відстоював твір як давньоруську пам’ятку, і тих, хто в цьому сумнівався. Перші навели чимало доказів, що свідчили про зв’язок “Слова о полку Ігоревім” як з книжною традицією (і руською, і болгарсько-візантійською), так і з народною (дружинним епосом, міфологією і поетичною творчістю давніх слов’ян). І тих доказів назбиралося стільки, що, підтвердивши давність пам’ятки, наслідування нею тогочасної літературної традиції, вони ставили під сумнів її оригінальність.

Тому є потреба прокоментувати “Слово…”

як найвидатнішу пам’ятку оригінальної літератури Київської Русі.

Передусім з’ясуємо зміст самого терміну “оригінальна література”. Здавалось би, означення “оригінальна” при слові “література” втрачає будь-яку свою лексичну значимість, бо ж літературний твір повинен бути оригінальним, самобутнім. Він мусить нести неповторне трактування подій, фактів, ситуацій. Проте не забуваймо, що мова йде про літературу часів Київської Русі. А в той час вона складалася з літератури “позиченої” (чи “принесеної”) з Балкан і Болгарії, перекладної, а трохи згодом-оригінальної. Оригінальна література (від лат. originalis – первинний, самобутній) грунтувалася на вітчизняному образно-тематичному матеріалі, була самобутньою, ненаслідувальною за замислом, стильовою манерою, художніми виражальними засобами. До таких пам’яток за часів Київської Русі належали літописи, “житія” руських святих, повчання, “моління”, урочисті слова. Останній жанр найповнокровніше був представлений “Словом о полку Ігоревім”.

За своїми ідейно-художніми особливостями “Слово…” – вершинне досягнення давньоруської літератури. Воно “золотить” собою всю епоху, а з золотих вершин, як відомо, нічого не починається. Та й сам автор зазначає y вступі, що він писатиме “старыми словесы”, маючи на увазі існуючу літературну традицію. І дійсно, дослідники вказували на певні подібності між “Словом о полку Ігоревім” та іншими пам’ятками тогочасної літератури – вітчизняними і перекладними. Так, деякі подібності у фабулі, в загальному настрої оповіді помічаємо і в “Девгенієвому діянні” (перекладній “воїнській” повісті), і літописах XI-XIІ ст. (зокрема в літописних оповіданнях про похід Ігоря 1185 p.). Але глибинний аналіз показує, що ці подібності – лише аналогії, а не запозичення, копіювання. І автор “Слова…”, і літописці несли на собі печать духу своєї епохи, її світогляду й настроїв, але в коментуванні подій, у поетичному вислові думок вони різні. В літописах маємо більш сухий, фактографічний виклад подій, а в “Слові…” – емоційно-пристрасний, піднесено-патетичний. Він ближчий до ліричної стихії народної поезії. Так, елегійний тон, мотиви плачу в “Слові о полку Ігоревім” творчо перейняті з народних голосінь і заклинань. Звідти ж узято й символічні образи тужної зозулі, сокола, весілля як смерті. З міфологічних вірувань привнесені окремі персоніфікації, імена Велеса, Стрибога, Дажбога; з пісень Боянових – поетичні. засоби тогочасної дружинної поезії, окремі елементи стилю (але ідея інша – оспівування не князів, а руського народу).

Проте запозичення традиції позначилося на авторові “Слова…” “як осад перечитаних книг”, він ніде не опускається до голого наслідування, копіювання. Творчо засвоївши досвід своїх попередників і сучасників, переплавивши його в горнилі свого таланту, автор “Слова…”

Створив неповторний поетичний світ, що чарує своєю досконалістю, самостійністю, глибиною суджень і сучасного читача.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

“Слово о полку Ігоревім” – пам’ятка оригінальна чи наслідувальна?


як українці знайомляться
“Слово о полку Ігоревім” – пам’ятка оригінальна чи наслідувальна?