Пошукова робота на тему: Вплив діяльності людини на довкілля

В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились взаємовідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я , із більш ніж 6 млн. відомих хімічних сполук практично використовується до 500 тис. сполук; із них біля 40 тис. мають шкідливі для людини властивості, а 12 тис. є токсичними.

До

кінця XX в. забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробництва, сільського господарства, комунального господарства міст набуло глобального характеру і поставило людство на грань екологічної катастрофи. Втручання людини у природні процеси різко зростає і може спричиняти зміну режиму грунтових і підземних вод у цілих регіонах, поверхневого стоку, структури грунтів, інтенсифікацію ерозійних процесів, активізацію геохімічних та хімічних процесів у атмосфері, гідросфері та літосфері, зміни мікроклімату тощо. Сучасна діяльність, наприклад, будівництво гідротехнічних
споруд, шахт, рудників, доріг, свердловин, водойм, дамб, деформація суші ядерними вибухами, будівництво гігантських міст, обводнення і озеленення пустель, та інші повсякденні аспекти діяльності людини, вже викликали значні видимі і приховані змінидовкілля.

В історичному плані виділяють декілька етапів зміни біосфери людством, які увінчались екологічними кризами та революціями, а саме: ” вплив людства на біосферу як звичайного біологічного виду; ” надінтенсивне полювання без змін екосистем у період становлення людства; ” зміни екосистем внаслідок процесів, що відбуваються природнім шляхом: випасання, посилення росту трав шляхом випалювання тощо; ” інтенсифікація впливу на природу шляхом розорювання грунтів та вирубування лісів; ” глобальні зміни всіх екологічних компонентів біосфери в цілому. Вплив людини на біосферу зводиться до чотирьох головних форм: 1) зміна структури земної поверхні , 2) зміна складу біосфери, кругообігу і балансу тих речовин, які її складають , 3) зміна енергетичного, зокрема теплового, балансу окремих регіонів земної кулі і всієї планети, 4) зміни, які вносяться у біоту внаслідок знищення деяких видів, руйнування їх природних місць існування, створення нових порід тварин та сортів рослин, переміщення їх на нові місця існування тощо. Поняття забруднення. Класифікація забруднень довкілля Під забрудненням навколишнього середовища розуміють надходження в біосферу будь-яких твердих, рідких і газоподібних речовин або видів енергії у кількостях, що шкідливо впливають на людину, тварин і рослини як безпосередньо, так і непрямим шляхом. Безпосередньо об’єктами забруднення є основні компоненти екотопу : ” атмосфера, ” вода, ” грунт.

Опосередкованими об’єктами забруднення є складові біогеоценозу: ” рослини, ” тварини, ” гриби, ” мікроорганізми. Втручання людини в природні процеси в біосфері, котре викликає небажані для екосистем антропогенні зміни, можна згрупувати за наступними видами забруднень: ” інгредієнтне забруднення – забруднення сукупністю речовин, кількісно або якісно ворожих природним біогеоценозам ; ” параметричне забруднення пов’язане зі зміною якісних параметрів навколишнього середовища ; ” біоценотичне забруднення полягає у впливі на склад та структуру популяції живих організмів; ” стаціально-деструкційне забруднення викликає зміну ландшафтів та екологічних систем в процесі природокористування. Детальніше ці види забруднень подано на рис.1. Рис.

1. Класифікація забруднення екологічних систем Фахівці по різному класифікують забруднення природного середовища, в залежності від того, який принцип беруть за основу класифікації, зокрема – за типом походження, за часом взаємодії з довкіллям, за способом впливу. За просторовим поширенням забруднення поділяють на: ” Локальні забруднення характерні для міст, значних промислових підприємств, районів видобутку тих або інших корисних копалин, значних тваринницьких комплексів. ” Регіональні забруднення охоплюють значні території й акваторії, що підлягають впливу значних промислових районів. ” Глобальні забруднення частіше всього викликаються атмосферними викидами, поширюються на великі відстані від місця свого виникнення і створюють несприятливий вплив на крупні регіони, а іноді і на всю планету. За силою та характером дії на навколишнє середовище забруднення бувають: ” фонові; ” імпактні ; ” постійні ; ” катастрофічні. За джерелами виникнення забруднення поділяють на: ” промислові ; ” транспортні ; ” сільськогосподарські ; ” побутові . За типом походження: ” Фізичні забруднення – це зміни теплових, електричних, радіаційних, світлових полів у природному середовищі, шуми, вібрації, гравітаційні сили, спричинені людиною. ” Механічні забруднення – це різні тверді частки та предмети .


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)Пошукова робота на тему: Вплив діяльності людини на довкілля


талан аналіз твору
Пошукова робота на тему: Вплив діяльності людини на довкілля