ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛIТЕРАТУРА

Монографії, підручники, посібники Богдан C. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. — К.: «Рідна мова», 1998. — 475 c. Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні. . — К., 1988.-192с. Бріцина О. Українська народна соціально-побутова казка: Специфіка та функціонування. — К., 1989. Грица C. Фольклор у просторі і часі. — Тернопіль, 2000. — 224 c. Грицай М. C., Бойко В. Г., Дунаєвська Л. Ф. Українська народнопоетична творчість. — К.:Вища школа, 1983. — 357 c. Грушевський М. Історія української літератури: У 6-т., 9 кн. — Т.1. — К.:Либідь, 1993. — 392 c. Давидюк В. Ф. Українська міфологічна легенда. — Львів: Світ, 1992. Дей О. І. Сторінки з історії української фольклористики. — К.: Наук. думка, 1975. — 271 c. Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика. — К.: Ред. часопису «Народознавство», 2001. — 576 c. Довженко Г. В. Український дитячий фольклор. — К.: Наук. думка, 1981. — 172 c. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна казка. — К.: Вища школа, 1987. — 127 c. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. — Львів, 2002. — 350 c. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. — К.: Знання — Прес, 2001. — 591 c. Мишанич О. В. Українська література другої половини ХVІІІст. і усна народна творчість. — К.: Наук. думка, 1980. — 342 c. Мишанич C. В. Система жанрів в українському фольклорі // Українознавство: Посібник. — К.: Зодіак-ЕКО, 1994. — C.263-276. Москаленко М., Новикова М. Українські замовляння. — К., 1993.-307с. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Книга 1. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 1997. — 424 c. Погребенник В. Ф. Фольклоризм української поезії (ост. трет. ХІХ-пер. десят. ХХ ст.). — К.: Юніверс, 2002. Поліщук Ф. М. Український фольклор. Давня українська література. — К.: Вища шк., 1991. — 190 c. Русин М. Ю. Фольклор: традиції і сучасність. — К., 1991. — 103 c. Руснак І. Є. Думи та історичні пісні: Тексти та їх інтерпретація. — Кіровоград: Степова Еллада, 1999. — 96 c. Степанишин Б. Давня українська література в школі. — К.: Либідь, 2000. — 504 c. Таланчук О. М. Українознавство. Усна народна творчість: Навчально-методичний посібник. — К.: Либідь, 1998. — 248 c. Українські символи / За ред. М. Дмитренка. — К., 1943. — 140 c. Федас Й. Український народний вертеп (у дослідженнях ХІХ-ХХ ст.) — К.: Наук. думка, 1987. — 182 c. Франко І. Із секретів поетичної творчості // І. Франко. Краса і секрети творчості. — К., 1980. — C.340-439. Тексти, довідники Балади. Кохання та дошлюбні взаємини // Упоряд. Дей О. І., А. Ю. Ясенчук (тексти), А. І. Іваницький (мелод.). Відп. ред. М. М. Гайдай. — К., 1988.-318с. Вагилевич І. М. Народні пісні в записах Івана Вагилевича / . — Музична України, 1983. — 159 c. Весільні пісні. У 2-х кн. // Упор., примітки М. М. Шубравської. Нот. матеріал. упор. О. А. Правдюк, Н. А. Бугель; відп. ред. І. П. Березовський. — К., 1982. Весільні пісні / За ред. Дея О., Зубкової C. та ін. — К.: Дніпро, 1988. — 475 c. Весільні пісні: Народні співи. Кн.2. / Зібрав та упоряд. Мишанич М. — Львів: Гердан, 1992. — 88 c. Гордійчук М. Українські народні пісні. — К.: Музична Україна, 1979. — 271 c. Дей О. І. Народнопісенні жанри. Вип.2. — К.: Музична Україна, 1983. — 112 c. Дей О. І. Українська народна балада. — К.: Наук. думка, 1986. -261 c. Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. — К.: Наук. думка, 1984. — 472 c. Жупанин C. І. Верховиночка. Література рідного краю: Навч. посібник. У 2-х книгах. Кн.1. — К.: Рута, 2003. — 176 c. Закувала зозуленька: антологія української народної творчості. — К.: Веселка, 1989. — 376 c. Історичні пісні // Упор. М. C. Родіна, В. Г. Хоменко; Нотн. матеріал упоряд. А. І. Гуменюк, І. П. Березовський // Відп. ред. М. Т. Рильский. — К., 1963. Колядки та щедрівки: Зимова обрядова поезія трудового народу // Упоряд., передм. і примітки О. І. Дея. Нот. матеріал упоряд. А. І. Гуменюк; відп. ред. М. Т. Рильський. — К., 1965. — 640 c. Легенди та перекази // Упоряд. та примітки А. Л. Іоаніді. Вст. ст. О. І. Дея. Відп. ред. Березовський І. П. — К., 1975. — 400 c. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Тром’яка та ін. — К.: Академія, 1997. — 750 c. Лозинський Й. І. Українське весілля / Упоряд. і вступ. ст. Р. Ф. Кирчіва. — К.: Наук. думка, 1992. — 174 c. Мифология. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. — 4-е изд. — М., 1998. — 736 c. Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського. Реконструкція матеріалу, підготовка до друку, вступна стаття та примітки C. Грици. — К.: Музична Україна, 1995. — 418 c. Мудре слово: прислів’я та приказки в говірках Нижньої Наддніпрянщини. Зібрав Чабаненко В. — Запоріжжя, 1992. Наймитські та заробітчанські пісні // Упоряд. C. Й. Грицай, О. І. Дей, М. Г. Марченко. — К., 1975. Народні думи, пісні, балади. Упор. Яременко В. В. — К.: Молодь, 1970. — 435 c. Наспівала мати. Пісенний світ О. Довженка. Упор. В. М. Пригоровський. — К.: Муз. Україна, 1995. — 186 c. Народні повір’я / Упор. М. Дмитренко. — К.: Ред. часопису «Народознавство», 2000. — 132 c. Народні прислів’я та приказки / Упорядн., передм. М. Дмитренка. — К.: Ред. часопису «Народознавство», 1999. — 180 c. Ой у лузі червона калина: Українські січові стрільці в піснях / Упоряд. М. Крищук; Муз. розшифрування М. Запотічного. — Тернопіль, 1990. — 56 c. Писана керниця: Топонімічні легенди та перекази українських Карпат / Зібрав та впорядк. В. Сокіл. — Львів, 1994. Пісні літературного походження // Упоряд. В. Г. Бойко (тексти), А. Ф. Омельченко (мел.). — К., 1979. Пісні Поділля / Упорядн. C. Мишанич. — К.: Наук. думка, 1976.- 520 c. Пісні українських січових стрільців // Ред. упоряд. П. М. Чаловський. — Івано-Франківськ, 1994. Плачинда C. Словник давньоукраїнської міфології. — К.: Укр. письменник, 1993. — 63 c. Повстанські пісні / Упоряд і музичний редактор Василь Подуфалій. — Тернопіль, 1992. — 78 c., ноти. Погребенник Ф. П. Наша дума, наша пісня: Нариси, дослідження. — К.: Муз. Україна, 1991. — 207 c. Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру // Упоряд. М. М. Пазяк. Відп. ред. C. В. Мишанич. — К., 1990.-528с. Рекрутські та солдатські пісні // Упоряд. А. І. Іоаніда, О. А. Правдюк. — К., 1974. Русалка Дністровая: Фольклорно-літературний альманах «Руської трійці». Вступ. ст., підг. текстів і приміт. М. Й. Шалати. — К., 1987. Семиліточка:Українські народні казки /Упорядн. Л. Ф. Дунаєвська — К.: Веселка, 1990.-319с. Сивачук Н. П. Старовинні пісні Уманщини (записані з голосу Мотрони Сінкевич) / Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. -2001. — 38 c. Січова скарбниця: Упорядкування, мовна редакція, переднє слово і примітки Віктора Чабаненка. — Запоріжжя: ЗДУ, 1999. — 492 c. Співанки — балади Верховини // Упоряд. Ю. І. Бойчук. — Ужгород, 1992. Танцюра Г. Весілля в селі Зятківцях / Упоряд., ред. М. К. Дмитренко, Л. О. Єфремова. — К.: Редакція часопису «Народознавство», 1998. — 404 c. Українські замовляння / Упор. М. Н. Москаленко. — К.: Дніпро, 1993. — 309 c. Українська література у портретах і довідках: Давня література-література ХІХ ст.: Довідник / Редкол. C. П. Денисюк, В. Г. Дончик, П. П. Кононенко та ін. — К.: Либідь, 2000. — 360 c. Українська літературна енциклопедія / Редкол.: І. О. Дзеверін. (відп. ред.) та ін. — К., 1988. Т.1. Українські народні думи та історичні пісні / Упорядн. Таланчук О. — К.: Веселка, 1993.-239с. Українські народні пісні, наспівані Д. Яворницьким: Пісні та думи з архіву вченого / Упоряд., вступ. стаття, примітки та коментар М. М. Олійник-Шубравської. — У.: Музична Україна, 1990. — 456 c. Українські народні пісні про кохання: Пісенник / Упор. Т. О. Дмитрієва. Вид. 3-тє. — К.: Музична Україна, 1988. — 136 c. Українські приказки, прислів’я і таке інше: збірники О. В. Марковича та інших. Уклав М. Номиc. — К., 1993. Чумацькі пісні / Упоряд. О. І. Дей, А. Ю. Ясенчук (тексти), А. І. Іваницький (мел.). — К.: Наук. думка, 1976. — 544 c. Pszczol/owska G. Poszukiwania ekwiwalentu poetyckiego (Przekl/ady polskie serbskich piesni epickich) // XI Medzinsrodny zjazd slavistov. Zbornik resume, Bratislava. — Veda. — Vydavatelstwo slovenskej Akademije Vied. — 1993. — 200 c. Magnuszewski Jozef. Literatura polska w kregu literatur sl/owianskich, W. -1993. — 200 c. Додаткова література Монографії, підручники, посібники Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. — К.: Довіра, 1993. — 414 c. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу // Етнографічний нариc. У 2 кн. — К., 1991. Голубенко І. О. Пісенний відгомін життя (сучасна українська пісня): Посібник для студентів української філології та інших філологічних факультетів. — К.: НПУ, 1998. — 46 c. Грица C. Фольклор у просторі та часі. — Тернопіль: «Астон», 2000. — 246 c. Данилевський Г. П. Чумаки. — К.: Веселка, 1992. — 110 c. Дмитренко М. Гнат Танцюра: До 100-річчя від дня народження. — Київ — Вінниця, 2001. — 48 c. Єфремов C. Історія українського письменства. — К.:Феміна, 1995. — 688 c. Записки о Южной Руси: Издал П. Кулиш. — К.:Днипро, 1994. — 719 c. Іваницький А. Українська музична фольклористика. — К.: Заповіт, 1997. — 392 c. Іванченко М. Г. Дивосвіт прадавніх слов’ян. — К.: Рад. письменник, 1991. — 397 c. Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. — Кн.1. — К.: АТ «Обереги», 1994. — 40 c. Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. — Кн.2. — К.:АТ «Обереги», 1994. — 528 c. Колесса Ф. Українська усна словесність / Вст. ст. М. Мушинки. — Едмонт, 1983. — 154 c. Костомаров М. Слов’янська мiфологiя. — К.: Либiдь, 1994. — 283 c. Кравцов Н. И. Славянский фольклор: Учеб. пособие для филол. специальностей ун — тов. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. — 262 c. Культура і побут населення України. Навч. посібник / За ред. В. І. Наулко, А. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. — К.:...

Либідь, 1993. — 288 c. Лисенко М. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні Остапа Вересая. — К.: Музична Україна, 1976. Лозко Г. Українське народознавство. — К.: Зодіак, 1995. — 366с. Мечковская Н. Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. — М.: Агенство «ФАИР», 1998. — 352 c. Нарис історії культури України / За ред. М. Поповича — К.: Артек, 1999. — 728 c. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології). — К.: АТ «Обереги», 1992. — 88 c. Народні плачі та голосіння // Нариси з історії української музики. — К., 1964. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: ескіз української міфології. — К.:Ат «Обереги», 1992. — 85 c. Осипець Р. Українська народна пісенна культура як засіб формування національної самосвідомості // Українська мова і література в школі. — 1998. -№ 9. — C.11 -13. Пазяк М. М. Українські прислів’я та приказки: проблеми пареміографії / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Т. Рильського. — К.: Наук. думка, 1984. — 203 c. Приповідки або українська народня філософія / В. C. Плав’юк, Асоціація Укр. Піонерів Альберти, Едмонтон, Канада, 1988. — 354 c. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. — М.: Лабиринт, 2002. — 336 c. Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. — СПб., 1994. — 150 c. Скуратівський В. Т. Русалії. — К.: Довіра, 1996. — 734 c. Скуратівський В. Т. Місяцелік. Український народний календар. — К.: Довіра, 1993. — 272 c. Слов’янське літературознавство і фольклористика. Вип.18: Республіканський міжвідомчий збірник наукових праць / Редакційна колегія Вервес Г. Д. та ін. — К.: Наук. думка, 1990. — 106 c. Сторожук А. І. Чудові миттєвості дитинства. Навчальний посібник. — Вінниця: Континент — Прим, 2003. — 84 c. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. — К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2003 . — 328 c. Українська та зарубіжна культура. Навч. посібн. / За ред. М. М. Заковича. — К.: Тов-во «Знання», 2000. — 622 c. Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських народних загадках // Зібрання творів: В 50 т. Т. 26. — К.: Наук. думка, 1981. — C. 332 — 346. Ятченко В. Ф. Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби. — К., 1998. — 200 c. Статті Білосвєтова І. C. Особливості жанрового складу пісенного фольклору українського Лівобережного Полісся // Народна творчість та етнографія. — 1988. — № 1. — C.49 — 55. Богород А. Фольклор у житті і творчості Лесі Українки // Дивослово. — 2000. — № 1. — C.24. Бондаренко Ю. І., Пасічник Є. А. Школа: Проблема ментальності та національної свідомості // Слово і час. — 1993. — № 6. — C.70 — 77. Васильєва Л. Особливості перекладу слов’янської казки українською мовою (лексичний та фразеологічний аспекти) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. — Львів: Світ, 1999. — Ч. 2. — C. 534 — 543. Гамаш А. До проблеми взаємин літератури і фольклору // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. — Львів: Світ, 1999. — Ч. 2. — C.56 — 67. Галей C. Народознавча спадщина Пантелеймона Куліша // Народна творчість та етнографія. — 2002. — № 4. — C.62 — 74. Гінда О. Фольклорний твір крізь призму жанру // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. — Львів: Світ, 1999. — Ч. 2. — C. 492 — 496. Грабович О. Думи як символічний код переказу культурних цінностей // Родовід. — 1993. — № 5. — C.30 — 36. Грицик Г., Грицик М. Цінне видання раритету // Дзвін. — 1990. -№ 3. — C.137-139. Грушевський М. На порозі нової України // Народна творчість та етнографія. — 2001. — № 4. — C.20-31. Губенко І. Народні пісні — національне багатство України і його збереження та популяризація // Народна творчість та етнографія. — 1998. — № 4. — C.82-87. Давидюк В. Від «Куці-Баби» до «Діда-Панаса» (культ предків у народній грі) // Берегиня. — 2002. — № 2 — C.13 — 17. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору // Слово і чаc. — 2003. — № 10. — C.41 — 50. Дзюбишина-Мельник Л. Фольклор і українська дитина. Виховання високої духовності. // Шкільний світ. — 2001. — № 47. — C. 2 — 3. Железняк. Н. Лінгвосоціокультурний аспект вивчення українського характеру («пісенність») // Дивослово. — 2001. — № 4. — C.18 — 20. Жулинський М. Національні культури і проблеми глобалізації // Слово і чаc. — 2002. — № 12. — C. 5 — 10. Кейда Ф. Фольклоризм романів Ю. Мушкетика «Гайдамаки» і «Прийдімо, вклонімося» // Дивослово. — 1999. — № 3. — C.10 — 12. Кирчів Р. Фольклор у системі новочасної української культури // Визвольний шлях. — 1999. — № 7. — C.853 — 857. Климаш Р. — Б. Місце українського канадського фольклору в фольклористиці України // Народна творчість та етнографія. — 1993. — № 2. — C.43 — 45. Козар Л. Фольклористична діяльність Бориса Грінченка // Народна творчість та етнографія. — 1996. — № 2 — 3. — C.3 — 10. Кожолянко Г. Обряди й ритуали під час Святої вечері // Берегиня. — 2002. — № 4 — C.21 — 43. Кушпа М. Художня своєрідність чумацьких пісень // Народознавство. — 1998. — № 49 Кузьменко О. Стрілецька пісня у повстанському репертуарі // Народна творчість та етнографія. — 2002. — № 1 — 2. — C.84 — 89. Лановик М., Лановик З. Вивчення української усної народної творчості у вищій школі // Вища школа. — 2001. — № 6. — C.38 — 45. Лобанов М. А. Музыкально-этнографический комментарий к формуле благопожелания в фольклоре // Фольклор и этнография. У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. — Л., 1984. — C.126 — 132. Мишанич C. Фольклористична спадщина видатного українського вченого // Народна творчість та етнографія. — 1991. — № 4. — C. 3 — 12. Мішуков О. У контексті слов’янського фольклору // Слово і чаc. — 1999. — № 12. — C.30-35. Мушинка М. Академік Володимир Гнатюк як дослідник фольклорних скарбів Закарпатської України // Народна творчість та етнографія. — 2002. — № 5-6. — C.3-14. Мушинка М. «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?» (Нове про історію дослідження і місце найдавнішого запису української народної пісні // Народна творчість та етнографія. — 2000. — № 2 — 3. — C.3-15. Охріменко П., Охріменко О. Морально-етичні ідеали героїв українських народних дум і пісень про козаків. // Народна творчість та етнографія — 1992. — № 3.-С.3-8. Павлюк C. Особливості та динаміка сучасного процесу етнічної самоідентифікації українців: до питання теорії етносу // Слово і чаc. — 2002. — № 6. — C. 3 — 6. Пазяк М. Трансформація паремій у текстах художніх творів // Народна творчість та етнографія. — 1999. — № 5 — 6. — C. 83 — 94. Петров В. Методологічно-світоглядні напрями в українській етнографії та фольклористці ХІХ — ХХ століття // Народна творчість та етнографія. — 2000. — № 4. — C. 70 — 74. Пісні про зруйнування Січі в записах Якова Новицького. // Народна творчість та етнографія. — 1993. — № 3.- С.53-58. Погребенник В. Поезія Б. Лепкого і український фольклор // Народна творчість та етнографія. — 1992. — № 5 — 6. — C. 10 — 16. Погребенник В. Ф. Українська поезія кінця ХІХ-початку ХХ століття і фольклор // Укр. мова і літ. в школі. — 1991. — № 8.-С.85-91. Погребенник Ф. «Ой у лузі червона калина похилилася» // Народна творчість та етнографія. — 1990. — № 6. — C. 51 — 54. Погребенник Ф.»Ще не вмерла Україна». Історія забороненої пісні-гімну // Літературна газета, 30 серпня 1990. Погребенник В. Поезія Б. Лепкого і український фольклор // Народна творчість та етнографія. — 1992. — № 5 — 6. — C.10 — 16. Правдюк О. Нові записи повстанських пісень // Народна творчість та етнографія. — 1994. — № 1. — C.51-56. Правдюк О. Стрілецькі пісні в системі жанрів українського пісенного фольклору. // Народна творчість та етнографія. — 1995. — № 2 — 3.-С.24-35. Скиба О. Поглиблене вивчення фольклору у 6-му класі // Українська література в загальноосвітній школі. — 1999. — № 3. — C.46-55. Степанишин Б. Космос українського фольклору // Українська мова і література в школі. — 2000. — № 2. — C.18 — 21. Степанишин Б. Нове поповнення скарбниці пісенної творчості України // Народна творчість та етнографія. — 2001. — № 1-2. — C.81 — 82. Степанишин Б. Українські народні думи // Укр мова і літ. в шк. — 2000. — № 6. — C. 24 — 26. Стрілецькі пісні. Добірка Правдюка Олександра. // Народн. творчість та етнографія. — 1991, № 6.-С.31-34. Таланчук О. Зимова обрядовість. Колядки і щедрівки // Українська мова та література. — 2002. — № 23 — 24. Таланчук О. Українознавчий аспект вивчення народнопоетичної творчості // У зб.: Українознавство в системі освіти: Міжн. наук.-практ. конф. — К.: Освіта, 1996. — C. 127 — 132. Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку або некоронована царівна жанрів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах, 2002. — № 5. — C.22 — 31. Шалак О. «Висип мені, мати, високу могилу…» (уявлення про смерть і потойбічний світ, відображені в українському фольклорі) // Берегиня. — 2002. — № 2 — C.29 — 34. Шишов І. Видатний український народознавець // Народна творчість та етнографія. — 2002. — № 4. — C.3 — 14. Чабада М. Кобзарі та лірники // Дивослово. — 1998. — № 6. — C. 22 — 23. Франко І. Я. До історії українського вертепу ХVІІІст. // Зібр. тв. У 50-ти т. — Т. 36. — C. 170 — 376. Чехівський О. О. Ментальність українців і пісня // Дивослово. — 1996. — № 12. — C. 20 — 22. Щепотьєв В. Назва України в народних піснях // Народна творчість та етнографія. — 2003. — № 3. — C. 3 — 19. Търнавци X. Общите мотиви във фолклора — фактор за сближаването на народите // Втори Международен конгрес по българистика. Доклади. Фолклор, София. — 1988. — C.318 -3 26. Bal/bus Stanisl/aw. Stylizacja i zjawiska pokrewne // Pamietnik Literacki. — 1983. — zeszyt 2. — C.15 — 20.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...

ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛIТЕРАТУРА